Spørgsmål & svar om Opholdsstedet Korning

Hvornår startede Opholdsstedet Korning?

Opholdsstedet blev etableret og startet op i 1999.

 

Hvem bor på Opholdsstedet Korning?

Opholdsstedet er et socialpædagogisk døgntilbud til unge, som er mere eller mindre udfordret i deres livssituation.

Det er unge, der af den ene eller anden årsag ikke kan bo derhjemme. Det kan være unge, hvis vanskeligheder skyldes en diagnose.

Alle sammen er det unge, der gerne vil have, at det går dem godt, gerne vil have venner og succes, og som har brug for tætte relationer, vejledning og støtte samt et fællesskab at være en del af.

Hvordan er Opholdsstedet godkendt?

Opholdsstedet Korning er en privat selvejende institution beliggende i Hedensted Kommune.

Det Socialpædagogiske døgntilbud er godkendt af Social Tilsyn Midt og samme instans fører også tilsyn. Det sikres, at opholdsstedet lever op til gældende krav på området.

Opholdsstedets bestyrelse og revisorer godkender også opholdsstedets budgetter og regnskaber.

Hvordan er Opholdsstedets økonomi organiseret?

 

Månedstaksten på Opholdsstedet Korning er beregnet på baggrund af et godkendt budget. Månedsprisen kan varierer afhængig af den enkelte unges behov og betales af de respektive kommuner, der indskriver de unge på opholdsstedet.

Botilbud §107 dagstakst i 2020 er: 1.737,23 kr.

Døgnbehandling dagstakst i 2020 er: 2.233,31 kr.

Ved indskrivning underskrives en kontrakt mellem den anbringende kommune og opholdsstedet.

Opholdsstedet Korning er en selvejende fond, som er non-profit. I flg. vedtægterne skal et evt. overskud gå ind i Fonden.

Opholdsstedet har et budget, til dækning af driftsudgifter, som godkendes af tilsynet.

Opholdsstedets regnskaber revideres af statsautoriseret revisor.

Social Tilsyn Midt godkender opholdsstedets budgetter og regnskaber.

Hvordan bruges pengene på Opholdsstedet?

Det er lederen i samråd med personalegruppen på opholdsstedet, der bestemmer, hvorledes pengene anvendes inden for de budgetterede rammer.

Ledelsen af opholdsstedet står til ansvar over for bestyrelsen og de godkendende myndigheder, i forhold til at budgetter overholdes, og opgaverne løses forsvarligt pædagogisk og økonomisk.

Hvordan er Opholdsstedet organiseret rent juridisk?

Opholdsstedet Korning er en selvejende fond. Bestyrelsen vælges blandt kredsens medlemmer og er på valg hvert 2. år.

Regnskaberne revideres af en statsautoriseret revisor, og budgetter og regnskaber forelægges bestyrelsen og Social Tilsyn Midt.

Opholdsstedets leder er Ellen Holberg Petersen.

Er Opholdsstedet en del af Tvind?

Opholdsstedet Korning er en del af samarbejdsformen interessefællesskabet Tvind. Vi videns- og erfaringsdeler med hinanden, så vi alle kan bidrage og høste, dele idéer og udvikle på pædagogik, programmer, tilbud og metoder sammen med lignende institutioner og skabe nyt på grundlag af disse erfaringer og drøftelser.

Mange af skolerne og opholdsstederne, som er en del af interessefællesskabet Tvind, deltager i fælles arrangementer af sportslig og kulturel art, såsom  “Olympiade”- et sportsstævne på Tvind, Sommerteaterstævne og Efterårskoncert på Juelsminde Dagskole, hvor hver skole optræder med teater eller poesi, sang og kunst og Vinterkoncerten, som er et klassisk koncert-arrangement i Holstebro Musikteater.

Det handler ikke kun om uddannelse, men også om dannelse.

Hvilke fordele er der ved at være en del af Tvind?

Ved at være flere institutioner der går sammen, har vi mulighed for at skabe og deltage i større og kvalitetsfyldte sportslige og kulturelle arrangementer. Her har vore elever også lejlighed til at være sammen med mange andre forskellige unge mennesker og deltage i aktiviteter og udfordre deres talenter og sociale færdigheder.

Vi bruger også netværket til videns- og erfaringsdeling med de andre skoler og opholdssteder tilknyttet interessefællesskabet, og de fælles høstede erfaringer giver os mulighed for at identificere nye og mere effektive måder at støtte og uddanne børnene og de unge.

Vi samarbejder og netværker desuden med bosteder og skoler, der ikke er med i interessefællesskabet Tvind.

Er Opholdsstedet en selvstændig institution?

Opholdsstedet Korning er en selvstændig enhed uden ejer (en fond), så der er ikke nogen, der økonomisk profiterer. Alle midler anvendes af opholdsstedet efter formålet og de godkendte budgetter. Regnskaberne revideres af autoriserede revisorer, og godkendes af de respektive bestyrelser og tilsynsmyndigheder.

Når der gennemføres fællesaktiviteter med andre institutioner, sker det på sammenskuds-basis, og vores andel af omkostningerne er en del af det budget, der godkendes af bestyrelsen og tilsynet.

Hvad betyder det at være i Lærergruppen?

Lærergruppen blev formet af en lille gruppe lærere, der i 70’erne lagde alle deres ressourcer sammen for at etablere skoler i Danmark. Lige siden har mennesker fra Lærergruppen taget mange nye initiativer, både på skole- og uddannelsesområdet, inden for energispørgsmål og udviklingshjælp, og aktiviteterne har bredt sig til mange lande.

Mennesker fra Lærergruppen arbejder ikke bare med skole og undervisning, men også med sociale opgaver, udviklings- og miljøprojekter og produktion. Lærergruppen er en privat sammenslutning af mennesker. Den har ingen formel struktur, ingen juridisk status ej heller nogen religiøs eller politisk tilknytning.

Ejer Opholdsstedet sine bygninger?

Opholdsstedet Korning lejer lokalerne af den erhvervsdrivende fond Fælleseje, som fortrinsvis udlejer bygninger til skoler og socialpædagogiske opholdssteder.

Lejekontrakten, som opholdsstedet har indgået med Fælleseje, er godkendt af de respektive tilsynsmyndigheder.

Fælleseje, hvem er det?

Fælleseje er en selvejende institution (erhvervsdrivende fond) med Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed.

Fællesejes formål omfatter udlejning af fast ejendom og skibe til undervisning og uddannelse, der søger at fremme den gensidige mellemmenneskelige forståelse lokalt, nationalt og globalt.

Fælleseje kan også støtte andre selskaber og institutioner med tilsvarende formål.

Fælleseje kan endvidere støtte personer, foreninger og institutioner, som arbejder for alle menneskers ubetingede ligeberettigelse, som f.eks. defineret i FNs menneskerettighedserklæring af 10. december 1948.

Fælleseje kan også støtte industriel forskning, udvikling og produktion inden for landbrug, skovbrug, fremstilling, handel, transport, søfart, service og miljø.

Bestyrelsen i Fælleseje består af 5-7 medlemmer, hvoraf de to, heraf formanden, skal godkendes af Erhvervsstyrelsen som uafhængige af stifter.

Fællesejes årsregnskab revideres af en statsautoriseret revisor og offentliggøres hvert år på www.cvr.dk efter reglerne for erhvervsdrivende fonde.

Fællesejes hovedvirksomhed er at udleje fast ejendom og skibe til skoler og sociale institutioner mv. i Danmark og England.
Af sit overskud støtter Fælleseje projekter inden for undervisning og uddannelse, sundhed og landbrug.